systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Co je strategické myšlení?

strategicke mysleni 300Strategické myšlení není pouhé rozhodnutí, jak vyřešit správně konkrétní situaci. Je to cesta, která začíná uvědoměním si cíle, kterého chceme dosáhnout, co musí být splněno, abychom ke stanovenému cíli směřovali a zároveň pro tento cíl nadchnout všechny, které potřebujeme pro jeho realizaci. To znamená řešit vše s myšlenkou na stanovený cíl. A co si budeme povídat, není to vůbec lehké …

Asi znáte poměrně častou tezi: "Když nevíš, kam pluješ, žádný vítr Ti není dost dobrý".

Vypadá to jako fráze, ale ve skutečnosti tato věta vystihuje hlavní myšlenku. Pokud klíčový manažer nebo vedení firmy nemá ujasněný cíl, tak žádné kroky jim nepomohou cíle dosáhnout.

Pojďme si tedy ujasnit základní 3 pilíře strategického myšlení, které pomáhají s určením, kam plujeme …

Cíl (vize)

Kým jako firma chceme být, co chceme vytvořit, co chceme dosáhnout? Častou chybou je, že firma si cíl stanovuje nekonkrétně, takže není zřejmé, jak měřit jeho splnění. Pokud je tedy cílem „Stát se jedničkou na trhu“, tak je to sice ambiciózní cíl, ale ve skutečnosti nikdo nebude vědět, zda cíle bylo dosaženo. Takže, čím je cíl konkrétnější, tak tím je jasnější všem, čeho je třeba dosáhnout a lze změřit, nakolik se to podařilo. S tím souvisí druhá věc, stanovený cíl musí být správně a jasně komunikován do celé firmy. Všichni musí vědět, proč svoji práci dělají a co je cílem, kterého mají společně dosáhnout …

Cesta, jak se dostaneme k cíli

Důležitá je rovněž cesta, jak se k cíli máme dostat. Samotný cíl nám nestačí, ale musíme mít vymyšleno také, jak ho dosáhneme. Dalším krokem jsou pak milníky, protože pokud si nestanovíme milníky, tak nejsme schopni v průběhu realizace cíle zjistit, zda se k cíli blížíme. To je samozřejmě u dlouhodobějších cílů nepřijatelné. Proto si v rámci realizace cíle stanovujeme milníky a sledujeme, zda se nám je podařilo ke stanovenému termínu splnit. Poznáme nejen, že jdeme správným směrem, ale průběžně si ověřuje reálnost stanoveného cíle a v případě problémů, máme šanci korigovat strategii dosažení cíle.

Leader

Už jsme si stanovili cíl, milníky a cestu, jak cíle dosáhnout, ale ve firmě nejsme sami a pokud půjdeme za cílem sami, bez zbytku firmy, tak ho nemáme šanci dosáhnout. Proto je důležité umět cíl a cestu lidem nejen vysvětlit, ale také je nadchnout a zapálit pro společnou věc. Ve svém nadšení pro cíl však leader musí umět naslouchat ostatním a přijmout skutečnost. Pak s pomocí ostatních může odhalit mezery v celém projektu, které sám nebo celé vedení nevidělo. S tím souvisí i schopnost přiznat, že někdo na nižší pozici měl pravdu a ochota změnit současný projekt dosažení cíle …

Co je na celé strategii nejtěžší? 

Udržet její kontinuitu v realizaci. Bohužel, všichni musí řešit běžnou operativu a ta umí vzít většinu času a často i energie. Pak se snadnou stane, že se stanovený cíl upozadí nebo dokonce upadne v zapomnění. Proto návrh cíle a cesty bývá jednodušší, než-li každodenní realizace. Proto jsou tu stanovené milníky, abychom si uvědomili, že se realizaci cíle nevěnujeme tak, jak je potřeba.

 Anastasia Michailidu